Kontakt zur Jugendgruppe

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Ortsverband Salzgitter

Hinter dem Knick 48a
38229 Salzgitter

Tel.: +49 5341 179143
Fax: +49 5341 179384

 

 

David Rusch Jugendbetreuer "Technik - Gruppe" Telefon:work0151-23172830